Welzijn op het werk: verwaarloosde teams herkennen & aanpakken!

09/08/2023

De fundamenten van elk high performing team rusten op het bouwen van een veilige omgeving. En toch slagen leiders er niet altijd in om volledig in de behoeften van hun team te voorzien. De hoge werkdruk en overbelasting van managers zorgen in sommige gevallen voor het verwaarlozen van teams. Wat is de impact van verwaarloosde teams op organisaties? En hoe kun je proactief signalen van verwaarloosde teams herkennen?

Breng jouw team terug naar de top met dit artikel:

Teamcoaching tools - verwaarloosde teams ondersteunen

Wat zijn verwaarloosde teams?

Verwaarloosde teams ontstaan wanneer ze onvoldoende aandacht, ondersteuning en begeleiding ontvangen vanuit het management. Ze voelen zich genegeerd en vergeten, wat leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid binnen het team.

Het gebrek aan open communicatie zorgt voor onopgeloste conflicten en verhindert een productieve samenwerking. Deze negatieve ervaringen in combinatie met het ontoereikend management leiden uiteindelijk tot een verlies van motivatie, betrokkenheid en werktevredenheid. Ten slotte resulteert teamverwaarlozing niet alleen in een groter verloop van teamleden, maar ook in imagoschade voor de organisatie.

5 oorzaken van verwaarloosde teams

Waaraan herken je een verwaarloosd team? Een verwaarloosd team vertoont vaak duidelijke signalen die wijzen op een gebrek aan aandacht en ondersteuning. Hier zijn vijf veelvoorkomende signalen van een verwaarloosd team:

1) Gebrek aan terugkoppeling

Wanneer je als leider of organisatie geen luisterend oor biedt voelt een team zich al snel aan zijn lot overgelaten. Zonder feedback, richting, of vervolgacties kan het team niet effectief functioneren en groeien. Je isoleert het team op een eiland wat zorgt voor onduidelijkheid en onzekerheid. Bovendien leidt het gebrek aan erkenning en waardering vaak tot een verlies van motivatie en voldoening.

2) Processen in strijd met beoogde resultaat

Het gebrek aan een effectieve feedbackloop of terugkoppeling binnen een team heeft verstrekkende gevolgen voor de organisatie. Zonder regelmatige en duidelijke communicatie, ontstaat er een kloof tussen de doelen van de organisatie en de werkelijke uitvoering op teamniveau.

Dat kan zich manifesteren in de vorm van inefficiëntie, dubbel werk, vertraagde projecten en uiteindelijk ook het missen van opportuniteiten. Deze ophoping van gebeurtenissen creëert vaak frustratie bij teams waardoor hun betrokkenheid afneemt.

3) Overtreding van gedragsgrenzen

Het team vertoont systematisch gedrag dat in strijd is met de normen en waarden van het bedrijf. Bijvoorbeeld: te laat komen of communicatie negeren. Streng optreden lijkt een voordehandliggende keuze, maar dat is net een symptoomoplossing die het team alleen maar verder in ongezonde dynamieken duwt.

Eigenlijk moeten we met een andere bril kijken. Als manager is het zinvol om je af te vragen: waar is dit gedrag een symptoom van? Erkennen dat het team niet gehad heeft wat het nodig had, is een belangrijke eerste stap in het helingsproces.

Vergeet niet dat je als leider een voorbeeldfunctie hebt. Een berisping heeft weinig impact wanneer je zelf de regels aan je laars lapt. Goede leiders zijn congruent in hun acties en woorden. Destructief leiderschap ontstaat wanneer de leiders zichzelf boven de regels plaatsen en zich niet verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag.

4) Zware historieken

Verwaarloosde teams dragen vaak ook een beladen geschiedenis met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan pestdossiers, negatieve ervaringen of chronische conflicten tussen teamleden. Deze onverwerkte trauma’s verstoren het vertrouwen en onderlinge relaties binnen teams. Vaak hebben leidinggevenden dit jaren laten aanslepen omdat ze niet wisten hoe ermee om te gaan. Mogelijks waren ze zelf betrokken partij en zijn ze partijdig geworden.

In dit geval is conflictbemiddeling en persoonlijke begeleiding nodig om de teamdynamiek te herstellen. Met behulp van persoonlijke aandacht en open dialoog worden misverstanden opgeklaard en tegelijkertijd diepgewortelde emoties verwerkt.

5) Team coaching als laatste redmiddel

Vaak wordt team coaching pas ingezet wanneer het team al sterk verwaarloosd is. Je kan dit ook herkennen als signaal van onvoldoende leiderschap en aandacht. Hoewel team coaching helpt bij het herstellen van verwaarloosde teams, is het nog belangrijker dat leiders leren om signalen van verwaarlozing te herkennen. Alleen door actief te luisteren, en proactieve maatregelen te nemen kan je de motivatie, betrokkenheid en welzijn van medewerkers garanderen.

Verwaarloosde teams herkennen

De impact: oorzaken en gevolgen van verwaarloosde teams

Er zijn verschillende redenen waarom teams verwaarloosd worden. Enerzijds staan leiders vaak onder hoge druk. Ze zijn overbelast, hebben een drukke agenda, en moeten dus prioriteiten stellen. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en interesses leidt dit soms tot verwaarloosde teams.

Anderzijds gebeurt het ook vaak onbewust. De meeste leiders beseffen niet dat ze onvoldoende ondersteuning bieden. Dat kan liggen aan communicatieproblemen, lage betrokkenheid, of gewoonweg het gebrek aan de juiste leiderschapsvaardigheden.

Oorzaken

 1. Gebrek aan aandacht vanuit het management: Wanneer het leiderschap niet voldoende betrokken is bij het team en hun behoeften, voelt het team zich genegeerd.
 2. Onduidelijke teamdoelstellingen: Als teamleden geen duidelijke doelen of verwachtingen krijgen, ontstaat er al snel gebrek aan richting in het team.
 3. Gebrek aan open communicatie: Een gebrek aan openheid in teams leidt tot misverstanden, wantrouwen en uiteindelijk een verminderde samenwerking.
 4. Onopgeloste conflicten: Zonder conflictresolutie zal de sfeer in het team vergiftigen en de teamdynamiek negatief beïnvloeden.
 5. Gebrek aan erkenning & waardering: Wanneer het team zich niet gewaardeerd voelt nemen de motivatie en betrokkenheid af.
 6. Beperkte middelen & ondersteuning: Naast ondersteuning van leiderschap is er soms ook een gebrek aan middelen (financieel, menselijk,…) waardoor het team niet verder kan groeien en uiteindelijk stagneert.
 7. Verandering of reorganisatie: Ten slotte zorgen grote transformaties of herstructureringen soms tot spanning en onzekerheid. Je wil dit bestrijden met open communicatie en het betrekken van teams.

Gevolgen

 1. Verminderde productiviteit: Door het gebrek aan richting en ondersteuning hebben verwaarloosde teams vaak moeite met het behalen van doelen.
 2. Lagere motivatie & moraal: Teamleden voelen zich gedemotiveerd omdat hun inspanningen niet worden erkend of gewaardeerd.
 3. Toenemend verloop: Onvoldoende aandacht voor teamontwikkeling vermindert de sfeer en werktevredenheid, en zorgt uiteindelijk voor een hoger verloop.
 4. Afnemende samenwerking door gebrek aan communicatie: Onopgeloste conflicten of het gebrek aan open dialoog verhindert een effectieve samenwerking.
 5. Kwaliteitsvermindering van het werk: Het ontbreken van motivatie en betrokkenheid leidt ook tot verminderde aandacht voor kwaliteit en nauwkeurigheid.
 6. Imagoverlies van de organisatie: Een verwaarloosd team laat snel een negatieve stempel achter op het imago van de organisatie. Zowel intern als extern, wat het aantrekken en behouden van talent moeilijker maakt.
 7. Gebrek aan innovatie & creativiteit: Verwaarloosde teams missen de betrokkenheid en motivatie om nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen.

Revatiliseer jouw team: ontdek de kracht van team coaching & interventie!

Team coaching en interventie speelt een cruciale rol in het herstellen van verwaarloosde teams. Eerst en vooral helpt een teamcoach bij het onderzoeken van teamdynamieken en herkennen van patronen die tot verwarlozing leiden.

Door reflectie en open communicatie te faciliteren, verhoogt de teamcoach de motivatie en betrokkenheid van het team. Ze bieden ondersteuning bij conflictoplossing en bevorderen autonomie en eigenaarschap over het eigen leerproces. Ten slotte speelt de teamcoach een sleutelrol in het versterken van leiderschapscapaciteiten, en het bouwen van een veerkrachtig team.

Van verwaarloosde teams naar een high performance omgeving. Ontdek meer over onze Masterclass Teamcoaching!


Verwaarloosde teams herkennen signalen kenmerken

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek