7+1 Intervisie Methoden om meer inzichten te oogsten met je team!

24/04/2024

Wat is intervisie? Het doel van intervisie is om de collectieve ontwikkeling van een groep of team te versnellen. Dat gebeurt door kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen. Hoe versnel je de ontwikkeling van jouw team met intervisie? Ontdek meer dan 7 intervisie methoden om meer inzichten te oogsten!

 1. De SHIFT! methode
 2. Incidenmethode
 3. De 5 stappen methode
 4. Roddelmethode (of hardop denkproces)
 5. Dominante ideeën methode
 6. De 5W1H methode
 7. Alleen advies methode
 8. BONUS: De Balint methode

Ontdek een waaier aan intervisie methoden in onze Masterclass Teamcoaching en leer hoe teams begeleiden van A-Z!


Wat is Intervisie?

De definitie van intervisie is: een collectief leermoment. Het is een vorm van peer-2-peer coaching waarbij gelijkgestemde professionals inzichten uitwisselen rond concrete case en uitdagingen uit de praktijk. Dit alles wordt gefaciliteerd door een coach. Niet te verwarren met supervisie.

Het doel van intervisie is om in de schoenen van een ander te gaan staan, om zo jouw casus, en die van de andere deelnemers te bekijken vanuit verschillende perspectieven. Vaak worden één of meerdere intervisie methoden gebruikt om een casus te bespreken.

De kracht van intervisie ligt in het gedeelde bewustzijn van de groep. Je komt samen met 4 tot 8 professionals met een gelijkaardige werksituatie. Door inzichten, uitdagingen en ervaringen te delen kan de groep bouwen op elkaar.

Een professionele coach helpt om doorheen de intervisie inzichten te oogsten. Naast het voorbereiden en faciliteren van verschillende intervisie methoden moet je als coach vooral kunnen inspelen op wat er zich afspeelt in de groep. Vervolgens help je de deelnemers om acties en afspraken te maken naar de toekomst toe.

7 leuke en korte intervisie methoden

Er zijn verschillende manieren om een intervisie te faciliteren. Afhankelijk van de beschikbare tijd, aantal deelnemers, locatie en doelen kan je één of meerdere methoden hanteren. Elke methode is telkens opgedeeld in rondes. Deze rondes kunnen 5, 10, 15 of 20 minuten duren.

Wij adviseren een duurtijd van 3 uur (online) tot 4 uur (live) om 3 tot 5 casussen te behandelen. Naast inbrengers heb je best ook 2 tot 3 aanwezige observators. Zij geven hun perspectieven op de ingebrachte casussen

Kriebelt het al om aan de slag te gaan? Ontdek meer dan 7 intervisie methoden:

1) De SHIFT! methode

De SHIFT! methode maakt gebruik van ons eigen coaching model om gesprekken en trajecten te structureren. We bekijken de gewenste shift van de casus inbrenger zowel vanuit het probleem als vanuit de oplossing.

 1. Intro – Deelnemer brengt zijn casus in, en buigt om naar een ‘Hoe kan ik…’ vraag.
 2. Set goals & Honour reality – Eerst stelt de groep verhelderende vragen over de context. Wat is de gewenste shift? Hoe ziet de huidige realiteit er uit?
 3. Identify obstacles – Vervolgens gaat de groep dieper in op het probleem en mogelijke obstakels. Wat ontbreekt er nog om de gewenste shift te realiseren? Wat staat er in de weg?
 4. Find resources – Daarna onderzoeken we met de groep: Wie of wat kan je daarbij helpen? Iedereen brengt ideeën en oplossingen in vanuit hun eigen ervaring.
 5. Take action! – Ten slotte worden de inzichten vertaald naar concrete acties. Hoe gaat de casus inbrenger hiermee aan de slag? Wat haalt de groep hieruit?
 6. Evaluatie – De groep reflecteert op de inzichten en evalueert de intervisie methode.

Ten slotte worden de inzichten vertaald naar concrete acties. Hoe zal de coachee zijn eigen leerproces opvolgen?

2) Incidentmethode

De incidentmethode is een praktische manier om een (eerste) intervisie te organiseren. Deelnemers bereiden namelijk vaak een casus voor die gebaseerd is op een recent, of onopgelost incident. Een ideale kans om op in te pikken als coach.

 1. Incident – De inbrenger organiseert een intervisie naar aanleiding van een (concreet) incident, of een reeks onopgeloste incidenten.
 2. Toelichtingsronde – De casus inbrenger schept meer inzicht in de context van zijn casus.
 3. Inforonde – Daarna stellen de deelnemers enkele vragen om de zaken te verduidelijken. We houden het hier op enkel informatie vragen. Het gaat over feitelijke informatie.
 4. Diagnose – De groep stelt verdiepende vragen. Waarvan is dit incident mogelijks een symptoom? Wat schuilt er onder?
 5. Oplossingsronde(s) – De groep geeft advies en suggesties vanuit een ik-perspectief. Je kan dit ook in twee rondes opdelen. In het eerste deel geeft de groep advies en luistert de inbrenger. Vervolgens kan de inbrenger verduidelijkende vragen stellen en advies vragen over de suggesties in de tweede ronde.
 6. Keuze & acties inbrenger – Ten slotte kiest de inbrenger de beste suggesties en aanbevelingen eruit en formuleert hij hoe hij zich zal engageren in de toekomst.
 7. Evaluatie – De groep reflecteert op de inzichten en evalueert de intervisie methode.

Het incident vormt hier dus een kans voor de groep om te leren, delen en exploreren rond gedeelde ervaringen. Niet alleen de inbrenger, maar ook de deelnemers leren uit de verschillende perspectieven en nemen dit mee naar hun eigen werkcontext.

Incidenmethode intervisie methodieken

3) 5 stappen methode

De 5 stappen methode is één van de meest bekende, gebruikte en toegankelijke intervisie methoden. Door vragen te stellen krijgt de inbrenger een beter beeld van zijn probleem en de onderliggende oorzaken.

 1. Intro – Deelnemer brengt zijn casus in, en buigt om naar een ‘Hoe kan ik…’ vraag.
 2. Probleemverkenning – De groep stelt eerst open vragen om het probleem te verkennen. De coach verzamelt alle vragen op een flipchart of online whiteboard.
 3. Probleemdefinitie – De deelnemers formuleren elk wat zij zien als het grootste (onderliggende) probleem. Dit gebeurd op een respectvolle wijze, vanuit een ik-perspectief.
 4. Adviesronde – De deelnemers geven elk minstens één advies om het probleem aan te pakken.
 5. Evaluatie – De groep reflecteert op de inzichten en evalueert de intervisie methode.

4) Roddelmethode (of hardop denkproces)

De roddelmethode is een leuke manier om inzichten te oogsten, zonder rechtstreekse adviezen te geven. Zorg voor een goede kaderzetting en duidelijke spelregels. Het is immers belangrijk om voldoende veiligheid te bewaren in de groep.

 1. Intro – Deelnemer brengt zijn casus in, en buigt om naar een ‘Hoe kan ik…’ vraag.
 2. Probleemverkenning – De groep stelt vragen om het probleem te verkennen.
 3. Roddelmethode – De groep praat over het probleem en de situatie van de inbrenger alsof deze er niet bij is. Indien de intervisie online doorgaat kan de case inbrenger zijn webcam uitzetten. Welke mogelijke oorzaken ziet de groep vanuit hun perspectief? Wat zouden ze zelf anders doen?
 4. Reacties inbrenger – De inbrenger komt terug en reageert. Wat is hem opgevallen? Welke zaken zijn blijven hangen?
 5. Evaluatie – De groep reflecteert op de inzichten en evalueert de intervisie methode.

De roddelmethode brengt verschillende perspectieven naar boven. Het helpt bijvoorbeeld om ideeën of standpunten uit te dagen en in vraag te stellen.

5) Dominante ideeën methode

Deze intervisie methode helpt om belemmerende overtuigingen in kaart te brengen. Het is perfect voor inbrengers die hun twijfels willen bespreken en in vraag stellen. Door de dominante ideeën terug te spiegelen vergroot je het reflectievermogen en bewustzijn van de inbrenger.

 1. Intro – Deelnemer brengt zijn casus in, en buigt om naar een ‘Hoe kan ik…’ vraag.
 2. Actief luisteren & vraagstelling – De groep stelt verhelderende vragen over de uitdagingen van de inbrenger en luistert actief naar mogelijke onderliggende overtuigingen. Waarin gelooft de inbrenger dat zijn huidige realiteit onbewust en ongewild mee in stand houdt?
 3. Inventariseren – Deelnemers reflecteren uitspraken van de inbrenger die mogelijks wijzen op belemmerende overtuigingen. Vervolgens verzamelt de coach deze op de flipchart.
 4. Reacties inbrenger – De inbrenger reageert over wat hij denkt, en hoe hij zich voelt bij het zien van deze dominante ideeën. Met welke overtuigingen wil hij aan de slag?
 5. Overtuigingen ombuigen – Met behulp van de 4 vragen van Byron Katie help je de inbrenger om zijn overtuigen in vraag te stellen en positief te herkaderen.
 6. Evaluatie – De groep reflecteert op de inzichten en evalueert de intervisie methode.

In vergelijking met andere intervisie methoden speelt deze methodiek meer in op de onderliggende overtuigingen, en het luistervermogen van de groep.

6) 5W1H methode

De 5W1H methode is een universele manier van vraagstelling om complexe te problemen te verkennen. Het helpt je om een completer beeld te vormen van de context, voordat je advies begint te geven. Daarbovenop kan je vanuit deze 6 kernvragen telkens verdiepende vragen stellen.

 1. Intro – Deelnemer brengt zijn casus in, en buigt om naar een ‘Hoe kan ik…’ vraag.
 2. 5W1H methode – Wie betreft het probleem? Wat is het probleem? Wanneer doet het probleem zich voor? Waarom gebeurt het? Hoe ziet de gewenste situatie er dan uit?
 3. Gedeelde praktijken – Hoe kan het probleem worden opgelost? Welke praktijken kent de groep?
 4. Evaluatie – De groep reflecteert op de inzichten en evalueert de intervisie methode.
Intervisie methoden Cynefin

7) Alleen advies methode

De alleen advies methode is een korte maar krachtige intervisie methode waarbij je snel adviezen kan verzamelen van alle deelnemers. Uiteindelijk bepaal je zelf welke adviezen relevant zijn, en waarmee je aan de slag wil.

 1. Intro – Deelnemer brengt zijn casus in, en buigt om naar een ‘Hoe kan ik…’ vraag.
 2. Adviesronde– De groep brengt adviezen in volgens het share & drop principe.
 3. Reacties inbrenger– De inbrenger reageert op de adviezen en formuleert hoe hij hiermee aan de slag wil.
 4. Evaluatie – De groep reflecteert op de inzichten en evalueert de intervisie methode.

8) BONUS: de Balint methode

Ten slotte is er de Balint methode voor (grotere) groepen met minimaal 5 deelnemers. Deze methode bewaar je best voor meer ervaren intervisiegroepen. Het is belangrijk dat de deelnemers een bepaald vertrouwen en maturiteitsniveau hebben opgebouwd. De Balint methode kan doorgaans ook iets langer duren; 1 tot 2 uur.

 1. Cases verzamelen – De groep bereid elk zoveel mogelijk casussen voor.
 2. Interesse opweken – Terugkomende casussen worden naar voor geschoven en kort toegelicht door één van de inbrengers.
 3. Probleemkeuze – De groep beslist welke casus ze willen behandelen in deze sessie.
 4. Gespreksleider – De groep kiest een gespreksleider om de intervisie te begeleiden.
 5. Probleem voorstelling – De inbrenger geeft meer context rond de casus en het probleem.
 6. Associaties – Deelnemers schrijven associërende situaties en ervaringen op.
 7. Beeldvorming – De groep vraagt om verduidelijking om een beter beeld te vormen van de context van de inbrenger.
 8. Individuele oordelen – Elke deelnemer schrijft kort enkele adviezen, suggesties en conclusies op.
 9. Groepsoordeel – De groep bespreekt de verschillende perspectieven en probeert tot een algemene consensus te komen. Ze onderzoeken zowel samenhangende als uiteenlopende perspectieven.
 10. Besluit inbrenger – De inbrenger vormt zijn eigen conclusie en besluit hoe hij met deze inzichten aan de slag wil.
 11. Evaluatie - De groep reflecteert op de inzichten en evalueert de intervisie aanpak.

Kortom, er zijn verschillende intervisie methoden die allemaal inzichten naar boven halen. En hoe meer ervaring je wint, hoe meer je kan spelen met de vorm en structuur van je intervisie. Het belangrijkste is vooral om het beste uit de groep naar boven te halen. Daarvoor moet je een veilige omgeving creëren met openheid en vertrouwen. Benieuwd hoe? Ontdek onze Masterclass Teamcoaching!

Ontdek een waaier aan intervisie methoden in onze Masterclass Teamcoaching en leer hoe teams begeleiden van A-Z!


Intervisie methoden teams

Ontmoet ons tijdens een vrijblijvend gesprek